Od początku listopada 2018 roku wzrosły stawki zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. To ważne, bo na podwyżkę zasiłku opiekuńczego trzeba było czekać aż dwanaście lat! teraz rząd deklaruje, że podwyżki te będą miały miejsce częściej.

Zasiłek pielęgnacyjny - wzrost o 31,42 zł

Zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie po raz pierwszy od 12 lat. To skutek przyjęcia przed Radę Ministrów rozporządzenia dotyczącego właśnie świadczeń dla rodzin. Jak podaje ministerstwo, wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny o 31,42 zł i po pierwszym etapie podwyżek wynosić będzie 184,42 zł.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 r.

Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. To zmiana postulowana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku nastąpi pierwszy etap zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, a w 2019 drugi etap – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Od 1 listopada 2018 roku: zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie o 31,42 zł i wynosić będzie 184,42 zł - I etap
od 1 listopada 2019 r: zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie o o 31,42 zł i wynosić będzie 215,84 zł– II etap.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Od 1 listopada 2018 r. wzrasta także specjalny zasiłek opiekuńczy – o 100 zł (19,2 proc.) i wynosić będzie 620 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.

Bardzo atrakcyjne zarobki kierowców. Fundują nawet kurs na prawo jazdy. Kliknij w tekst a poznasz szczegóły.

Specjalny zasiłek dla opiekuna

Od 1 listopada br, wzrosła także kwota zasiłku dla opiekuna i wyniesie teraz 620 zł (wzrost o 100 zł).
Chodzi tu o opiekuna przysługującego osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ważne przy tym jest, że zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna. Szczegółowe zasady uregulowane są w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r., poz. 567).

W przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób.

Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.

Wiadomo już jak wzrasta minimalne wynagrodzenie i najniższa stawka godzinowa od stycznia. Wraz z nim wzrastają różne dodatki i świadczenia. Skorzystasz i ty, choć zarabiasz dużo powyżej płacy minimalnej? Kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Aktualna wysokość innych świadczeń rodzinnych

Rząd zdecydował, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych[/b], podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:
zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł
zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: – do 5. roku życia – 90 zł, – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł
świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

Zasiłki rodzinne: kryteria dochodowe

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada 1 listopada 2018 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. będą wynosić:
kryterium dochodowe ogólne – 674 zł,
kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. ma wynosić 1 922 zł.

Ogromne problemy z kolejną waloryzacją emerytur i rent. Kliknij w ten tekst i poznaj szczegóły!

Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami dotyczącymi budżetu domowego oraz prowadzenia biznesu. Naprawdę warto!