Duża podwyżka płacy minimalnej: 19.08.2019 r. Nowe najniższe wynagrodzenie 2020: o ile wzrośnie, ile minimalnie na godzinę? Sprawdź

Zbigniew BiskupskiZaktualizowano 
Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Andrzej Banaś / Polska Press
Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem, do połowy czerwca rząd musi zdecydować o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w kolejnym roku.

W konsekwencji w środę 13 czerwca rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł. Dzisiaj jest to 2 250 zł, co oznacza wzrost o 8,9 proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na przyszły rok. Zaproponowano także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (dzisiaj 14,70 zł).

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę propozycja rządu podlega konsultacji w Komisji Trójstronnej, której rolę odgrywa obecnie Rada Dialogu Społecznego. Tam w ciągu miesiąca: 15 czerwca-15 lipca powinno być wypracowane wspólne stanowisko.

„Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września".

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).

Co z budżetówką?

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów.

Ponad 60 proc. Polaków skorzysta w pełni na niższym PIT. Zgodnie z zapowiedziami zmiany mają obowiązywać już od 1 października 2019 r. Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły

Na razie jednak wiadomo tylko tyle, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).
Rząd do 15 czerwca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r.

Szkolne zakupy mogą być tańsze nie tylko dla rodziców trójki dzieci. Od 2019 r. KDR mogą posiadać dziadkowie, którzy wychowali trójkę pociech. Ich karta może posłużyć do zakupów szkolnych nawet dla jedynaków! Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Minimalne wynagrodzenie za pracę. Nareszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej!

2 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Na ustawę tę niecierpliwie czekają zwłaszcza wieloletni pracownicy budżetówki, którzy tylko w niewielkim zakresie korzystają na dynamicznym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach. A wszystko przez to, że znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy.
W praktyce wygląda to tak, że wielu specjalistów z ogromnych doświadczeniem, wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej od dawna, zarabia dziś tyle samo co stażyści, którzy dopiero rozpoczynają pracę; jedni i drudzy otrzymują stawkę minimalną, z tym, że w przypadku doświadczonych pracowników np. 30 proc. stanowi dodatek za wysługę lat, a u nowicjusza całe wynagrodzenia składa się z płacy podstawowej.

Tę ewidentną niesprawiedliwość rząd miał zniwelować już rok temu – wysokiej rangi urzędnicy ministerstwa pracy składali deklaracje, iż nowe prawo będzie obowiązywało już od 2019 roku. Tymczasem w 2018 roku, a dokładnie w połowie grudnia powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych – z założeniem, że przepisy wejdą w życie od 2020 r. i doświadczeni pracownicy budżetówki będą nareszcie beneficjentami podwyżki płacy minimalnej – przypomnijmy o 200 zł, z obecnych 2 250 do 2 450 zł – zaplanowanej od 1 stycznia 2020 r.

Konsultacje trwały, jak łatwo policzyć aż pół roku, zainteresowani już zaczęli się martwić czy przypadkiem znów się nie skończy na obietnicach, ale – jest! Jeśli projekt ustawy trafi do Sejmu, to powinien być procedowany szybko gdyż zgodnie z założeniami część przepisów – dotyczących waloryzacji płacy minimalnej w zamówieniach publicznych, co też jest problemem do pilnego rozwiązania – ma wejść w życie już 1 września. Oczywiście, te dotyczące wyłączenia dodatków stażowych – od 1 stycznia 2020 r.

Będzie podwyżka płacy minimalnej wyższa niż o 200 złotych

Wiadomo już, że jeszcze wyższej podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku domagają się związki zawodowe. Natomiast pracodawcy tradycyjnie obstają za waloryzacją płacy minimalnej dokładnie z literą prawa, a nie podwyżką arbitralnie ustalaną przez rząd.
Prawie pewne jest więc, że w toku konsultacji strony dialogu społecznego nie dogadają się, podobnie jak to było przed rokiem.
Na szczęście ustawa przewiduje rozwiązanie na wypadek braku zgody wypracowanej na forum Komisji Trójstronnej (Rady Dialogu Społecznego).

14 września nastąpi prawdziwa rewolucja w bankowości internetowej. Konta i karty będą bardziej bezpieczne, ale bardziej skomplikowane będzie logowanie na konto oraz nawet przy płatnościach zbliżeniowych o wartości poniżej 50 zł trzeba będzie wstukiwać PIN. Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej o zmianach.

„W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji”.

Jeden długi, najlepiej trzytygodniowy urlop czy trzy tygodniowe urlopy w roku? jaki wariant jest optymalny dla zdrowia i regeneracji sił, by dalej pracować wydajnie i bez przesadnego zmęczenia? Zdania na ten temat są podzielone, zmienia się też ocena i rekomendacje ze strony naukowców. Jaka wskazówka obecnie jest na topie? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz odpowiedź.

Oznacza to, że w ciągu dwóch niespełna najbliższych miesięcy można spodziewać się stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Potwierdzi ono, że ostatecznie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 roku wynosi 2 450 złotych a minimalna stawka – od 1 stycznia 2020 r. to 16 zł za godzinę pracy.

14 września nastąpi prawdziwa rewolucja w bankowości internetowej. Konta i karty będą bardziej bezpieczne, ale bardziej skomplikowane będzie logowanie na konto oraz nawet przy płatnościach zbliżeniowych o wartości poniżej 50 zł trzeba będzie wstukiwać PIN. Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej o zmianach.

Prawo o płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2003 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), regulująca zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rada Dialogu Społecznego), ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB

W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego.

Ustawa określa terminy podwyższania wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie:
- jeden termin – od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 5 proc.,
- dwa terminy – od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5 proc. i więcej.

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.
W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.

Co się należy pracownikowi

Ustawa, gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej ustawą. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia 2000 r. stanowi załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (zaktualizowany w 2003 r.).

Rząd znalazł dodatkowy miliard na podwyżki dla nauczycieli. Ile dostanie nauczyciel stażysta a ile nauczyciel dyplomowany. Jakie będą od 1 września wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli na różnych etatach? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Odesłanie przez ustawę do składników zaliczonych do wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia z wysokością minimalną nie są brane pod uwagę: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w jednostkach na rozrachunku.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzeń lub rozkład czasu pracy wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wypłata wyrównania następuje co miesiąc razem z wynagrodzeniem.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

polecane: FLESZ: Smartfon zamiast kas fiskalnych.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 118

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
2019-08-13T09:55:39 02:00, Gość:

Jaka podwyżka po nowym roku tak wszystko pójdzie w górę że ta podwyżka to żart 3000 netto to minimum żeby jakoś żyć. Dajcie tym którzy pracują więcej pieniędzy a nie dzieciorobom co żerują robiąc dzieci. To my pracujący ich utrzymujemy i to z naszych pieniędzy maja 500 .

2019-08-15T08:21:31 02:00, Gość:

Te dzieci kiedyś będą pracowały na twoją emeryturkę

W normalnym systmie emerytalnym kazdy pracuje na swoja

G
Gość
2019-08-13T09:55:39 02:00, Gość:

Jaka podwyżka po nowym roku tak wszystko pójdzie w górę że ta podwyżka to żart 3000 netto to minimum żeby jakoś żyć. Dajcie tym którzy pracują więcej pieniędzy a nie dzieciorobom co żerują robiąc dzieci. To my pracujący ich utrzymujemy i to z naszych pieniędzy maja 500 .

Te dzieci kiedyś będą pracowały na twoją emeryturkę

G
Gość

Mało zarabiacie ? załóżcie działalność i pracujcie na własny rachunek w Polsce a dopiero potem zacznijcie dyskusje na temat minimalnych płac itd ...... życzę powodzenia i dużo. dużo zdrowia..............

G
Gość
2019-08-13T08:03:17 02:00, Kasia:

Panie Premierze ja dalej pytam co z sektorem prywatnym my pracujący w małych i średnich firmach nie możemy się bronić nie mamy związków zawodowych właściciele lub zarządzający robią z nami co chcą oszukują (płacą pod stołem) wykorzystują jak tylko się da i właśnie to minimum do tych cen tragicznie niskie a o podwyżce zarobków trzeba zapomnieć tylko to wyższe minimum z czego krocie zabieracie do swojego skarbca

To pracuj na swój rachunek i nie narzekaj po 3 miesiącach zapraszam do rozmowy

G
Gość

50 % do zwolnienia , to nie zachłanność właściciela tylko wzrastają koszty utrzymania i dochodzi do paradoksów żeby właściciel zarabiał mniej od pracownika !!!! Państwo podnosi stawki naszymi pieniędzmi !!! Drugie wyjście , drastyczny wzrost cen który uwzględni niebotyczne moje koszty !!!

Typowe dla rządu " my wam dajemy , podnosimy a oni nie chcą wam płacić" . Kolejne dzielenie i napuszczanie jednych na drugich . Ja ryzykuję całym majątkiem , dorobkiem życia , kontrole itd... i mam płacić nie wg umiejętności i wydajności pracownikowi a wg fantazji ministrów !!! Narzekający pracownicy niech założą działalność ( firmy) przeżyją całą biurokrację i jeszcze niech zarobią , to może spojrzą trzeżwo na dających pracę !!! A jeszcze należy pamiętac że to my dajemy pracę i likwidujemy bezrobocie a nie Państwo które jak może to nam zamiast pomóc to przeszkadza ......Czarny rynek dopiero zakwitnie od nowego roku ,,,,, Pracownik chce b dużo tylko nie chce płacić kosztów ...ZUS podatki , szkolenia , wyposażenia itd..... 500 plus zepsuło całkowicie rynek pracy , lepiej robić dzieci jak podjąć pracę !!!!

G
Gość
2019-08-13T08:03:17 02:00, Kasia:

Panie Premierze ja dalej pytam co z sektorem prywatnym my pracujący w małych i średnich firmach nie możemy się bronić nie mamy związków zawodowych właściciele lub zarządzający robią z nami co chcą oszukują (płacą pod stołem) wykorzystują jak tylko się da i właśnie to minimum do tych cen tragicznie niskie a o podwyżce zarobków trzeba zapomnieć tylko to wyższe minimum z czego krocie zabieracie do swojego skarbca

To przestań brać pod stolem, ten kij ma 2 konce. To Ty ukrywasz dochody i okradasz panstwo nie placac podatku od wynagrodzenia ktore dostajesz pod stołem, to jakich Ty praw oczekujesz?

G
Gość

Jaka podwyżka po nowym roku tak wszystko pójdzie w górę że ta podwyżka to żart 3000 netto to minimum żeby jakoś żyć. Dajcie tym którzy pracują więcej pieniędzy a nie dzieciorobom co żerują robiąc dzieci. To my pracujący ich utrzymujemy i to z naszych pieniędzy maja 500 .

K
Kasia
2019-08-12T08:01:59 02:00, Warszawiak:

To kpina nie pdwyżka w tej chwili najniższa płaca nie powinna być mniejsza niż 4500 zł bo takie jest obecnie minimum socjLne ptrxebne do przeżycia a każda mniejsza suma to nie płaca to raczej jałmużna i wyrok

2019-08-12T20:46:50 02:00, Gość:

To otworz firme i zatrudnij ludzi za 4500, sprzataczke, ciecia, sekretarke, daj wszystkim minimum 4500

4500 to przesada ale 35 lat pracy przy produkcji okien z czego 11 lat u tego samego właściciela i zarabiać 2 200 netto to nie pazernosc to nie zachlannosc polskiego prywaciarza?,!

K
Kasia
2019-08-11T09:40:07 02:00, Gość:

Jeśli swoimi umiejętnościami nie jesteś w pracy wywalczyć więcej niż 1.800 to jesteś lewy mimo, że mniemanie masz o sobie wysoki. Takie są fakty.

2019-08-11T11:39:13 02:00, Gość:

Dokładnie

Oj ty marny czlowieczku idź pracuj u chciwego prywaciarza to sobie wypracujesz ale kopa na bruk a może uważasz że solidnie pracująca sprzątaczka to powinna guzik zarabiać bo jest sprzątaczka? Palnij się porządnie w czoło!

K
Kasia

Panie Premierze ja dalej pytam co z sektorem prywatnym my pracujący w małych i średnich firmach nie możemy się bronić nie mamy związków zawodowych właściciele lub zarządzający robią z nami co chcą oszukują (płacą pod stołem) wykorzystują jak tylko się da i właśnie to minimum do tych cen tragicznie niskie a o podwyżce zarobków trzeba zapomnieć tylko to wyższe minimum z czego krocie zabieracie do swojego skarbca

G
Gość
2019-08-12T08:01:59 02:00, Warszawiak:

To kpina nie pdwyżka w tej chwili najniższa płaca nie powinna być mniejsza niż 4500 zł bo takie jest obecnie minimum socjLne ptrxebne do przeżycia a każda mniejsza suma to nie płaca to raczej jałmużna i wyrok

To otworz firme i zatrudnij ludzi za 4500, sprzataczke, ciecia, sekretarke, daj wszystkim minimum 4500

L
Lulu

Smieszne 20 zl powinno byc min na godzine netto i kwota wola od podatku 35 tysi jak te patafiany z rzadu....wszystko drozeje a w polsce gowniane zarobki dalej..

W
Warszawiak

To kpina nie pdwyżka w tej chwili najniższa płaca nie powinna być mniejsza niż 4500 zł bo takie jest obecnie minimum socjLne ptrxebne do przeżycia a każda mniejsza suma to nie płaca to raczej jałmużna i wyrok

J
Jagoda

Minimalna w górę a ceny w sklepach? Rachunki itp? I tak nikt tego nie odczuje bo inne rzeczy pójdą w górę. To tylko taka sciema

G
Gość
2019-08-11T09:40:07 02:00, Gość:

Jeśli swoimi umiejętnościami nie jesteś w pracy wywalczyć więcej niż 1.800 to jesteś lewy mimo, że mniemanie masz o sobie wysoki. Takie są fakty.

Dokładnie

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3