1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Dorzecze Górnego Sanu - obwieszczenie
Wróć do listy komunikatów

Dorzecze Górnego Sanu - obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 t.j.), w związku
z art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Z A W I A D A M I A,

o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 w częściach leżących poza gruntami Lasów Państwowych, położonego w województwie podkarpackim, powiecie leskim, gminach: Baligród, Lesko, Olszanica, Solina; powiecie sanockim, gminach: Bukowsko, Komańcza, Sanok, Zagórz i miasto Sanok.

Wykonawcą ww. projektu planu zadań ochronnych jest firma Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, 28-340 Sędziszów, ul. Rajska 4, tel. 41-381-17-31, e-mail:
biuro@uslugi-ekologiczne.pl.

Plan Zadań Ochronnych jest narzędziem służącym skutecznej ochronie obszarów Natura 2000. Sporządzenie tego dokumentu ma na celu identyfikację zagrożeń, określenie celów i działań ochronnych, które pozwolą na utrzymanie i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczone zostały te obszary, a także określenie kierunków i metod zagospodarowania terenu oraz prowadzenia gospodarki, w szczególności rolnej, leśnej i rybackiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Metodyka sporządzania planu zadań ochronnych zakłada prowadzenie procesu planistycznego w sposób pozwalający wszystkim zainteresowanym stronom na aktywne uczestnictwo w jego tworzeniu. Z uwagi na to przewiduje się organizację serii spotkań z udziałem wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszarów, jak również możliwość składania uwag i wniosków w ramach całego procesu tworzenia projektu planu zadań ochronnych.

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 15 listopada 2022 r.

 

Informacje o założeniach opracowywanego dokumentu, postępie prac, terminach planowanych spotkań oraz materiałach zgromadzonych w postępowaniu i możliwości zapoznania się z nimi uzyskać można:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pod numerem telefonu: (17) 785-00-44 wew. 666, 
e-mail: olimpia.bator.rzeszow@rdos.gov.pl lub krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl.

- na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce projektu pod adresem http://rzeszow.rdos.gov.pl/dorzecze-gornego-sanu-plh180021.

Ponadto informacje na temat powstających dokumentów można otrzymać bezpośrednio od wykonawcy projektu planu.

 

Uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu można składać:

  • pisemnie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
  • faxem na nr: (17) 852-11-09,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rzeszow@rdos.gov.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
    w Rzeszowie.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

  • Urząd Gminy Baligród, Plac Wolności 13, 38-606 Baligród; Urząd Gminy Olszanica, Olszanica 81,38-722 Olszanica; Urząd Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko; Urząd Gminy w Solinie z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk; Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok; Urząd Miasta Sanok, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok; Urząd Gminy Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko; Urząd Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz; Urząd Gminy Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza;
  • Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP.

 

 

 

 

 

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Antoni Pomykała

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie