1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o....
Wróć do listy komunikatów

JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. w Jastrzębiu - Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony

JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o.

w Jastrzębiu - Zdroju ul. Chlebowa 22

O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na:

Zakup 2 wózków widłowych

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto :

84 1020 1026 0000 1602 0384 9346 z dopiskiem

„Zakup 2 wózków widłowych”

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.

JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii spółki do dnia 21.04.2021 r. do godz. 9:00.

Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie części technicznej ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 21.04.2021 r. o godzinie 9:05.

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

  • Tomasz Horba– tel. kom. 605 510 018,
  • Iwona Bojdoł – tel. kom. 504 408 394.

JSW ZWAŁOWANIE I REKULTYWACJA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru ofert,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl