Wróć do listy komunikatów

Komunikat

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Maciej Kasprowiak Zastępca Przemysław Wujewski (tel. 61 442 39 33) ogłasza że: w dniu 26-06-2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim sala nr 19 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 62-060 Stęszew, Dębienko nr działki 392/29 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1S/00042586/3.

Suma oszacowania wynosi 234 579,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 156 386,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 457,90zł w gotówce lub na rachunek bankowy kancelarii Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 26 1020 4027 0000 1702 1309 2970 (wpływ środków na rachunek bankowy musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastępca komornika

Przemysław Wujewski