1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. KOPALNIA GRANICZNA
Wróć do listy komunikatów

KOPALNIA GRANICZNA

Eurovia Kruszywa S.A.
KOPALNIA GRANICZNA
58-152 Goczałków
EK-KG/1/10/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
EUROVIA KRUSZYWA
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi w Kopalni Graniczna polegającej na:
a) załadunku i transporcie surowca wozidłami technologicznymi z poziomów: 205, 220, 235, 250,
270;
b) załadunku i transporcie surowca z poziomu 290;
Materiał ze wszystkich poziomów musi być przewieziony w godzinach 6.00-22.00.
Planowana ilość w ciągu dwóch zmian roboczych (trasa wyrobisko - kosz zasypowy) 5.000
t/dobę
Planowana ilość przewiezionego materiału w ciągu roku 900 000 ton.
Dla wszystkich podanych rodzajów kursów prosimy o podanie ceny jednostkowej do tony
przewiezionego materiału.
WYMAGANIA/ZOBOWIĄZANIA:
• Wykonawca usługi musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywanej usługi
i być uprawnionym do wystawiania faktury VAT.
• Wykonawca usługi zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt sprawnych technicznie
maszyn wraz z obsługą oraz dokumenty: dokumentację techniczno-ruchową sprzętu w j. polskim
celem dopuszczenia do ruchu; badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, wymagane
uprawnienia pracowników, listę pracowników z imienia i nazwiska, dane kontaktowe osoby
koordynującej prace, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (paliwo do maszyn,
transport maszyn, serwis, wynagrodzenia pracowników, etc.).
Prosimy o przedstawienie stawki PLN/tonę załadowanego i przewiezionego materiału.
Prosimy o specyfikację sprzętu planowanego do wykorzystania przy realizacji zadania.
SPOSÓB ROZLICZENIA USŁUGI
Podstawą rozliczenia przewozu materiałów będą stawki przewozowe jednostkowe do tony
przewiezionego materiału (na podstawie wagi przenośnikowej i obmiaru geodezyjnego).
Okresy rozliczeniowe odbywać się będą co tydzień lub 1 raz w miesiącu.
Wymagana faktura przelewowa 30 dni.
PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI:
1 marca 2019 – 28 lutego 2021
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 30 listopada 2018 roku
Osoba do kontaktu: Ryszard Pierzchnica – tel. 727 550 542
Ofertę należy przysłać na adres e-mailowy: oktawia.andrzejewska@eurovia.pl