1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
Wróć do listy komunikatów

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz

Małogoszcz, dnia 04.10.2019 r.

Znak: OŚRGPiN.6722.1.2019

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, na terenie części miasta Małogoszcz i części sołectwa Leśnica,
na obszarze gminy Małogoszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Małogoszczu, Uchwały Nr X/86/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”. Zmiana planu obejmuje część terenu miasta Małogoszcz i część terenu sołectwa Leśnica,
w związku z aktualną koncesją na wydobywanie margli i wapieni jurajskich z części złoża „Leśnica-Małogoszcz”, wydanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-V.7422.32.2014 z dnia 30 września 2014 r. dla Spółki Lafarge Cement S.A. w Małogoszcz.

Załącznik graficzny, określający obszar zmiany planu, znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski do zmiany planu, należy składać na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy
w Małogoszczu na adres: 28-366 Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3a.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

*

Na podstawie art. 39 ust 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”, obejmującej część terenu miasta Małogoszcz i część terenu sołectwa Leśnica, na obszarze gminy Małogoszcz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów,
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski, mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz, 28-366 Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3a, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
na adres e-mail: info@malogoszcz.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku.