1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Wróć do listy komunikatów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 29.11.2019 r. o godzinie 12.00

w budynku Urzędu Skarbowego w Starachowicach, mającym siedzibę w Starachowicach przy ul. Składowej 33, w sali konferencyjnej – nr 112, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

należącego do zobowiązanego: Pan Bartosz Grosicki:

udziału wynoszącego ½ w nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Jabłoniowej, stanowiącą działki nr 250,251,252,253 o łącznej pow. 0,1422 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Starachowicach, Wydz
iał V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KI1H/000
26124/6

Oszacowana wartość licytowanego udziału nieruchomości wynosi: 374.175,00 

(słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

zaś cena wywoławcza wynosi 75% oszacowanej wartości: 280.631,30 zł

(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 30/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej nieruchomości, tj. kwotę 28.063,10  przed wyznaczonym terminem licytacji
w gotówce w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach, na rachunek bankowy tut. urzędu skarbowego o nr 45 1010 1238 0813 7313 9120 0000 lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na tut. organ egzekucyjny.

Na mocy art. 111d § 3 ww. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie 14 dni przed licytacją, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z egzekutorem prowadzącym sprawę, pod nr tel. 41 2762119.

Akta postępowania egzekucyjnego tj. protokół z opisu i oszacowania wartości nieruchomości wraz z operatem szacunkowym znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Skarbowego w Starachowicach - pokój nr 2.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Pouczenie:

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, która może zostać wniesiona do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.