1. Strefa Biznesu
 2. Komunikaty
 3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa

PREZYDENT  MIASTA  KRAKOWA

 

OGŁOSZENIE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr LXXXV/2114/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r.

 

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją. Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

 

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 24 lutego 2020 r. do 23 marca 2020 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

 

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

 • poniedziałki: 13:00 - 15:00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00.                                   

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”,  w zakresie części projektu planu objętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu, zostanie przeprowadzona w dniu 17 marca 2020 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala Portretowa, początek o godz. 15.30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

UWAGA: Liczy się data wpływy do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

 

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

 1. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) - dotyczący  części „B” obszaru planu obejmującego teren działki nr 142 obr. 45 Nowa  Huta na os. Szklane Domy 2 -  w zakresie zmiany przebiegu części nieprzekraczalnej linii zabudowy w Terenie zabudowy usługowej -  U.2,
 2. Zmiany w Tekście planu (wyróżnione kolorem) w zakresie:
 3. Rozdziału II:
  1. dopisania ustaleń dotyczących zasad odnoszących się do sytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej (§7 ust.1),
  2. dopisanie ustaleń dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody ( §8 ust.5),
 4. Rozdziału III: zmiany ustaleń dotyczących realizacji kondygnacji podziemnych w Terenie zabudowy usługowej – U.4 (19 ust. 2 pkt 4),

 

oraz niezbędną korektę redakcyjną projektu planu (zarówno w części graficznej jak i tekstowej) wynikającą z ww. zmian.

Ponadto wprowadzono zmiany w tekście projektu planu uwzględniające nowe publikatory przywołanych ustaw.

 

 

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze ) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl