1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. OBWIESZCZENIE
Wróć do listy komunikatów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice dla fragmentu sołectw: Brynica Mokra , Deszno, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Drugi, Zdanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art.54 ust.2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2018r. poz.2081 , z późn.zm.) a także w związku z uchwałą Nr XX/103/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 14 mpzp, uchwałą nr XXX/166/2016 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nagłowicach Nr XX/103/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz uchwałą Nr XLIX/292/2018 Rady Gminy w Nagłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XX/103/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Podaję do publicznej wiadomości oraz zawiadamiam,

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice dla fragmentu sołectw: Brynica Mokra, Deszno, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Drugi, Zdanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny (opublikowano na stronie: www.naglowice.pl) .

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony będzie w dniach od 19.08.2019r. do 11.09.2019r. w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Gminy Nagłowice w siedzibie Gminy Nagłowice , ul. Reja 9, Nagłowice, pok. nr 12. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.naglowice.pl oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Nagłowice: bip.naglowice.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 26.08.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy , Nagłowice, ul. reja 9 w pok nr 12 o godz. 1400

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2019r., własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska ,adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości , której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi.

Uwagi można wnosić :

- na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Nagłowice , ul. Mikołaja Reja 9

-drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

-drogą elektroniczną : za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym , profilem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatkowo uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko można składać  ustnie do protokołu  lub za pomocą  środków  komunikacji elektronicznej  na adres: gmina@naglowice.pl bez konieczności  opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Nagłowice dnia, 09.08.2019r.