Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji „NOWY ŁĄKOSZYN - ETAP II ” przy ul. Bukowej/Objazdowej/Nowowiejskiej w Kutnie.

Nieprzekraczalny termin realizacji wykonania inwestycji 12 miesięcy od daty podpisania umowy plus 1 miesiąc na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do nabycia w cenie 61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pokój nr 24.

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację : PKO BP S.A. Oddz. Kutno

38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu (24/355 26 19 lub  24/355 26 23).

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.07.2020 r. do godz. 1000.

Każda oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 zł.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z a r z ą d