1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI

Podmiot ogłaszający:
FUNDACJA OPUS ORGANI
OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI
Likwidator „FUNDACJI OPUS ORGANI” z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Szewska 75/77, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 00000215094,
zawiadamia,
że w dniu 2.01.2020 r. podjęta została uchwała Zarządu Fundacji
o likwidacji Fundacji, a w dniu 26.01.2020 r. został złożony wniosek
do Prezydenta Wrocławia o przyjęcie przez Gminę Wrocław majątku
Fundacji na rzecz realizowanego obecnie zadania Odbudowy Organów
w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu (więcej informacji na stronie
www.opusorgani.pl).
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji, aby
w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności.