Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH (wyciąg)

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH (wyciąg)
 
Wójt Gminy Gdów ogłasza  drugie nieograniczone przetargi ustne (licytację) na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Fałkowicach gm. Gdów, zapisanych w księdze wieczystej KR2Y/00016973/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach.
1.   Działka nr 477/37 o pow. 0,1097 ha, objęta księgą wieczystą KR2Y/00016973/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach, wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności działki nr 477/39 (droga o pow. 0,0887 ha).

Działka niezabudowana o kształcie wielokąta. Dostępność komunikacyjna  dobra, od drogi gminnej, drogą wewnętrzną wymagającą urządzenia, stanowiącą działkę 477/39. Wzdłuż drogi gminnej przebiega linia energetyczna i wodociągowa. Na sąsiedniej działce 477/40, 477/41  linia gazowa. Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018r  (poniedziałek) o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Gdów, sala obrad – poddasze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.00,00 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące   złotych 00/100) i zawiera podatek VAT w stawce 23 %.
Wadium w pieniądzu, w wysokości10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wpłacić należy na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gdów,  nr  rachunku 90 8591 0007 0070 0000 1443 0020, w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Gdowie, nie później niż w dniu 25 stycznia  2018 roku. Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych            (520,00 zł).  
2.   Działka nr 477/38 o pow. 0,1110 ha, objęta księgą wieczystą KR2Y/00016973/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach, wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności działki nr 477/39 (droga o pow. 0,0887 ha). Działka o kształcie wielokąta. Dostępność komunikacyjna  dobra, od drogi gminnej, drogą wewnętrzną wymagającą urządzenia, stanowiącą działkę 477/39. Wzdłuż drogi gminnej przebiega linia energetyczna i wodociągowa. Na sąsiedniej działce 477/40, 477/41  linia gazowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018r  (poniedziałek) o godz. 1430 w Urzędzie Gminy Gdów, sala obrad – poddasze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57.200 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) o zawiera podatek VAT w stawce 23 %.
Wadium w pieniądzu, w wysokości11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych wpłacić należy na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gdów,  nr  rachunku 90 8591 0007 0070 0000 1443 0020, w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Gdowie, nie później niż w dniu 25 stycznia  2018 roku. Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych           (580,00 zł).
3.   Działka nr 477/40 o pow. 0,1262 ha, objęta księgą wieczystą KR2Y/00016973/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach,  wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności działki nr 477/39 (droga o pow. 0,0887 ha). Działka o kształcie wielokąta. Dostępność komunikacyjna  dobra, od drogi gminnej, drogą wewnętrzną wymagającą urządzenia, stanowiącą działkę 477/39. Wzdłuż drogi gminnej przebiega linia energetyczna i wodociągowa. Na działce linia gazowa. Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018r  (poniedziałek) o godz. 1500w Urzędzie Gminy Gdów, sala obrad – poddasze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 58.800,00 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) o zawiera podatek VAT w stawce 23 %.
Wadium w pieniądzu, w wysokości11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) wpłacić należy na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gdów,  nr  rachunku 90 8591 0007 0070 0000 1443 0020, w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Gdowie, nie później niż w dniu 25 stycznia  2018 roku. Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych           (590,00 zł).
4.   Działka nr 477/41 o pow. 0,1461 ha, objęta księgą wieczystą KR2Y/00016973/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach,  wraz z udziałem 1/6 części w prawie własności działki nr 477/39 (droga o pow. 0,0887 ha). Działka o kształcie wielokąta. Dostępność komunikacyjna  dobra, od drogi gminnej, drogą wewnętrzną wymagającą urządzenia, stanowiącą działkę 477/39. Wzdłuż drogi gminnej przebiega linia energetyczna i wodociągowa. Na działce linia gazowa. Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018r  (poniedziałek) o godz. 1530w Urzędzie Gminy Gdów, sala obrad – poddasze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 74.200 zł brutto ( słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100) o zawiera podatek VAT w stawce 23 %.
Wadium w pieniądzu, w wysokości14.000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) wpłacić należy na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gdów,  nr  rachunku 90 8591 0007 0070 0000 1443 0020, w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Gdowie, nie później niż w dniu 25 stycznia  2018 roku. Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych           (750,00 zł).
 
W planie miejscowym działki położone w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oznaczonych symbolem „6MN”. Zabudowa może być realizowana wyłącznie w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, na zasadach określonych planem. Nieruchomości wolne od obciążeń.
W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. W tytule wpłaty wadium należy wskazać nr działki, której ono dotyczy. Wpłata wadium po tym terminie powoduje niedopuszczenie oferenta do udziału w przetargu. Pełną treść ogłoszenia  zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Gdów pod adresem http://www.gdow.pl
Bliższych informacji na temat oferowanej nieruchomości udziela Urząd Gminy Gdów, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu, lub tel. (012) 288-94-30. Pierwsze przetargi przeprowadzone zostały w dniu 29 września 2017 r. Zastrzega się prawo unieważnienia każdego z przetargów z ważnej dla organizatora przyczyny.