1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ośrodek Pamięć i Przyszłość

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 109,94 m2 położonego na parterze budynku Centrum Historii „Zajezdnia” przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych.

1. Powierzchnia lokalu użytkowego w budynku wynosi 109,94 m2, w tym:

a) Zaplecze lokalu – komunikacja 7,25 m2

b) Zaplecze lokalu – szatnia 3,01 m2

c) Zaplecze lokalu – WC 4,25 m2

d) Zaplecze lokalu – magazyn 9,94 m2

e) Zaplecze lokalu – przygotowalnia 10,2 m2

f) Zaplecze lokalu – zmywalnia 5,59 m2

g) Sala konsumpcyjna – 62,01 m2

h) Dodatkowo poza lokalem – Śmietnik – 7,69 m2

2. Szkic lokalu oraz części wspólnych budynku objętych prawem korzystania w ramach umowy wraz z opisem zawiera załącznik nr 6 do Regulaminu.

3. Najemca ma prawo korzystania z drogi pożarowej oraz toalet (w strefie lokalu) bez prawa zostawiania nieruchomości.

4. Najemca ma prawo korzystania z powierzchni na zewnątrz budynku celem ulokowania ogródka gastronomicznego. Szkic powierzchni na zewnątrz budynku z zaznaczeniem powierzchni przekazanej do korzystania najemcy w ramach umowy najmu zawiera załącznik nr 7 do Regulaminu.

5. Lokal będący przedmiotem najmu wyposażony jest w sprzęt wymieniony w załączniku nr 5 do Regulaminu. Pozostały sprzęt niezbędny do świadczenia usług gastronomicznych Najemca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt – przy czym sprzęt ten i wyposażenie spełniać będzie wszelkie wymagane prawem normy, wymogi, sanitarne i technologiczne, od których uzależnia się dopuszczenie go do obrotu na terytorium UE.

6. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem wynosi 3000 zł

7. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu. Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

8.Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wynajmującego z napisem: Przetarg na najem lokalu użytkowego w Centrum Historii „Zajezdnia” budynku przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu. Znak sprawy DA.250.15.2019.AS Nazwa i adres Oferenta………………………do dnia 13.09.2019 r. do godz. 12:00

9.Część jawna przetargu ofertowego odbędzie się w dniu 13.09.2019 o godzinie 13:00 w siedzibie zamawiającego, tj. w budynku administracyjnym, ul. Grabiszyńska 184 we Wrocławiu w sali nr 002(parter).

10. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem, przedłożeniem oferty i uczestnictwem w postępowaniu.

a) Oferent zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1500 zł. Wadium wnosi się w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Santander Bank 48 1090 2398 0000 0001 20 95 9949 w tytule przelewu należy wpisać: Wadium w przetargu na najem lokalu użytkowego znak sprawy DA.250.15.2019.AS.

b) W przypadku braku wadium oferta nie będzie rozpatrywana w przetargu ofert na najem lokalu użytkowego oraz zostanie zwrócona Oferentowi.

c) Wadium zostanie zwrócone Oferentom po podpisaniu umowy z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

d) Oferentowi, z którym zostanie podpisana umowa, wadium zostanie zwrócone po wpłacie zabezpieczenia umowy.

e) W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium wpłacone przez tego Oferenta zostanie zatrzymane przez Organizatora przetargu.

12. W wyniku przetargu dokonuje się wyboru oferty, która według kryteriów określonych w Regulaminie przetargu uzyskała najwyższą ilość punktów.

13. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie bez podania przyczyn lub może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

14. Każdy z oferentów może obejrzeć lokal w dniach 2-06 września 2019 i 9-11 września 2019 w godzinach od 9:00 do 16:00. Chęć obejrzenia lokalu należy zgłosić, podając swoje dane oraz godziny oględzin na adres e-mail: grzegorz.chaba@zajezdnia.org

15. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają: 

Grzegorz Chaba tel.: 530 78 02 78, grzegorz.chaba@zajezdnia.org; 

Anna Światowska tel.: 71 715 96 78, anna.swiatowska@zajedznia.org.

16. Regulamin przetargu, formularz ofertowy oraz istotne postanowienia umowy najmu można pobrać ze strony internetowej 

http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/category/zamowienia- publiczne/aktualne-zamowienia-publiczne

i w sekretariacie Ośrodka Pamięć i Przyszłość.