1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE...
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bartodzieje w rejonie Osiedla kpt. M. Bartscha”.

Wągrowiec, dnia 5 listopada 2018r.

WÓJT GMINY WĄGROWIEC

IGP.6722.1.2018.P

                                                                                                           OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bartodzieje w rejonie Osiedla kpt. M. Bartscha”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wągrowiec Uchwały Nr LXVII/481/2018 z dnia 17 października 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bartodzieje w rejonie Osiedla kpt. M. Bartscha”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej 22 w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

                                                                                                  Wójt Gminy Wągrowiec

                                                                                                   inż. Przemysław Majchrzak