1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowicach dla obszaru obejmującego działkę nr ewid. 177/2 oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2018r. poz.1945 ze zmianami), oraz jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39ust.1 art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) i po podjęciu przez Radę Gminy Łubowo uchwały nr II/6/2018 z dnia 28 listopada 2018r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędna dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowicach dla obszaru obejmującego działkę nr ewid. 177/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie urzędu Gminy Łubowo 1 62-260 Łubowo w dniach od 20.09.2019r. do 11.10.2019r. w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.09.2019r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łubowo 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego wspólnie z prognozą oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje przyjęte ustalenia . Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Łubowo1 62-260 Łubowo (e-mail: nieruchomosci@lubowo.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Łubowo

Wójt Gminy Łubowo