1. Strefa Biznesu
 2. Komunikaty
 3. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, w zakresie ustaleń dotyczących warunków lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii

 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Dunajec uchwały Nr XLIX/513/2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, w zakresie ustaleń dotyczących warunków lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii.

 

Celem zmiany studium jest aktualizacja ustaleń tekstowych studium w zakresie warunków lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w granicach terenów rozwoju inwestycyjnego wyznaczonych w studium, w dostosowaniu do aktualnie obowiązujących  przepisów. Nie przewiduje się wprowadzania zmian w części graficznej studium.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 19.12.2022 r.

 • w formie papierowej: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec lub
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec

 

 

Informacja Administratora o Przetwarzaniu Danych Osobowych:

 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Czarny Dunajec z siedzibą
  w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Wójta Gminy Czarny Dunajec w celu prowadzenia postępowania administracyjnego/sądowo administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.
 4. Dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Wójta Gminy Czarny Dunajec podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. Stosownie do postanowień art. 17 ust. 3 lit. b oraz lit. d RODO nie ma Pani/Pan prawa do żądania usunięcia dotyczących Panią/Pana danych osobowych. Z uwagi na treść art. 20 ust. 3 RODO nie ma Pani/Pan prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w tym przepisie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, stosownie do postanowień art. 21 RODO.
 8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres: esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl i/lub drogą korespondencji pisemnej (listownej) na adres siedziby Administratora.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO oraz ustawą z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Dane przetwarzane sąw związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym i/lub w ramach sprawowania władzy publicznej, tj. dla potrzeb związanych z prowadzeniem jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie, w oparciu i na podstawie:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 ze zm.).