1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza

WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 28 listopada 2017r.
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.
 
            Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz art. 39.1 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko, procedowanego zgodnie z 
Uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr VI/38/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015 r.
 
Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza,
32-104 Koniusza 55, woj. Małopolskie,
w terminie od  02.01.2018r.  do  31.01. 2018r. w godz. od 12ºº do 15ºº
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Koniusza, o godz. 1000 w sali nr 1. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.
 
Uwagi do projektu planu można składać zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.), do Wójta Gminy Koniusza, Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55, woj. małopolskie w terminie do dnia 15 lutego 2018r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
 
Wójt Gminy Koniusza
Wiesław Rudek