1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Wójta Gminy Łubowo
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubowo

Łubowo, dnia 27.03.2020 r.

Nr 6722.02.2020

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  Fałkowie dla dz. nr ewid. 171/1  

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zmianami), oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) i po podjęciu przez Radę Gminy Łubowo uchwały nr XVI/140/2020  z dnia 5 marca 2020 r.  zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

 

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Fałkowie dla dz. nr ewid. 171/1  oraz o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski  można wnosić:

-na piśmie do Wójta Gminy Łubowo w sekretariacie Urzędu Gminy Łubowo w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd  Gminy Łubowo 1   62-260 Łubowo

-drogą elektroniczną, na adres e-mail: nieruchomosci@lubowo.pl opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Łubowo z siedzibą w Łubowie, 62-260 Łubowo 1.
  2. Administrator wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się Pani/Pan  skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej rodo@elta.gniezno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminy Łubowo, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji przysługujących Gminie Łubowo uprawień bądź spełnienia przez Gminę Łubowo obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Pełna treść Klauzuli informacyjna RODO dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Łubowo oraz dostępna jest pod adresem: http://www.lubowo.pl/strona,ochrona-danych-osobowych.html

 

                                                                                         

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Łubowo