1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NAGŁOWICE z dnia 31 października 2019r

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.jedn. Dz.U. z 2017r. poz.1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.jedn. Dz.U. z 2017r. poz.1405, z późn.zm.)

zawiadamiam

Rada Gminy Nagłowice w dniu 30 września 2019r. podjęła uchwałę nr XI/70/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice”, przyjętego uchwałą nr XXX/181/2013 Rady Gminy Nagłowice z dnia 20 marca 2013 oraz uchwałą nr XII/58/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Zmiany nr 1 Studium .

Zakres planowanych zmian dotyczy zasad zagospodarowania terenów obsługi i produkcji w gospodarstwach rolnych , hodowlanych , ogrodniczych- oznaczonych na rysunku studium symbolem RU-R położonych na terenie gminy i obejmuje wyłącznie część tekstową studium.

Zgodnie z art 11 pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art 54 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , każdy ma prawo do złożenia wniosku do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice oraz wniosku i uwag do prognozy oddziaływania na środowisko .

Wnioski do zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019r. - z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której wniosek dotyczy,

wnioski i uwagi można wnosić :

-ustnie do protokołu

- na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Nagłowice , ul. Mikołaja Reja 9

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

-drogą elektroniczną : za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Nagłowicach w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowo informuję, że tekst uchwały o przystąpieniu wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nagłowice pod adresem http://bip.naglowice.pl

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nagłowice. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art.11 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia wniosków zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy na stronie internetowej http://bip.naglowice.pl

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych ( Dz.U.UE.Nr 119 z 04.05.2016 z późn.zm w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.) Gmina Nagłowice informuje ,że :

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nagłowice z siedzibą : Nagłowice , ul. Mikołaja Reja 9 i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany studium

- zgodnie z RODO składający wnioski ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, uzupełnienia ,żądania ograniczenia przetwarzania

-jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie informacje o ich źródle , o ile nie wpływa to na ochronę wolności i praw osoby , od której te dane zostały uzyskane

-podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe

-podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

-Pani/Pana dane osobowe po zakończeniu realizacji celu , dla którego zostały zebrane ,będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa,

-dane osoby nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

-ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2 ,00193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy .

-dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : e-mail : iod@czi24.pl