1. Strefa Biznesu
 2. Komunikaty
 3. Politechnika Wrocławska ogłasza I przetarg
Wróć do listy komunikatów

Politechnika Wrocławska ogłasza I przetarg

 Politechnika Wrocławska 

 

ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej

położonej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89 we Wrocławiu.

 

Przedmiot przetargu stanowi nieruchomość składająca się z działki nr 15/2 o powierzchni 804 m2 oraz znajdującego się na niej budynku, położona we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00071379/5.

 

Nieruchomość jest położona w kompleksie budynków mieszkalnych i stanowi część zwartej zabudowy kwartałowej osiedla Plac Grunwaldzki. Budynek o charakterze przedwojennej kamienicy mieszkalnej, w którym obecnie funkcjonuje Dom Doktoranta, został wybudowany w 1901 r. Obiekt ma sześć kondygnacji, w tym jedną podziemną, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 1.037 m2. Znajdują się w nim 33 dwuosobowe pokoje oraz pomieszczenia kuchenne, pralnio-suszarnie, rowerowania oraz pomieszczenie usługowe z osobnym wejściem od strony podwórza. Instalacje: elektryczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacja grawitacyjna, odgromowa.

 

Stan formalno – prawny i obciążenia nieruchomości:

 1. właścicielem nieruchomości jest Politechnika Wrocławska;
 2. Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
 3. na terenie, na którym jest położona przedmiotowa nieruchomość, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – sposób zagospodarowania określa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, przyjęte uchwałą nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.01.2018 r., zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest w Dzielnicy Urbanistycznej Śródmieście, w którym przeznaczenie terenów ustalono jako: MU mieszkalnictwo, usługi (usługi powszechne 1, usługi powszechne 2, usługi wielkomiejskie, usługi publiczne), nauka, infrastruktura, zieleń;
 4. budynek jest zarejestrowany w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia;
 5. zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. wydanie nieruchomości będzie możliwe nie wcześniej niż w listopadzie 2020 r.;
 7. pomieszczenie nr 010 o powierzchni 32,20 m2 jest przedmiotem najmu do dnia 30.11.2020 r., z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia;
 8. przedmiot przetargu nie obejmuje wyposażenia obiektu ani znajdujących się na terenie nasadzeń.

   

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.140.000 zł netto (VAT „zw”).

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem zbywania nieruchomości Politechniki Wrocławskiej udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162 lub na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz.

 

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisanej tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 16 stycznia 2020 r. do godziny 10:00.

 

Oferta powinna zawierać:

1)        imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,

2)        aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę:

 1. dla podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki;
 3. inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);

3)        promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia,

4)        dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k.s.h.) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości,

5)        datę sporządzenia oferty,

6)        oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz Regulaminu zbywania nieruchomości Politechniki Wrocławskiej i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

7)        oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia postępowania,

9)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,

10)     oferowaną cenę netto,

11)     dowód wpłacenia wadium.Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 241 we Wrocławiu, w dniu 16 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00.

 

Wadium w wysokości 800.000,00  ze wskazaniem celu wpłaty - „Wadium – I przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wpłata wadium jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków.

 

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Iwona Fengler (tel. 71 320 44 14), zaś termin przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości należy uzgodnić z Barbarą Usień (tel. 71 328 22 86, kom. 695 350 429).

 

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.