1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Politechnika Wrocławska ogłasza I przetarg
Wróć do listy komunikatów

Politechnika Wrocławska ogłasza I przetarg

Politechnika Wrocławska

ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na najem

dwupoziomowego lokalu położonego

przy ulicy Na Grobli 13 we Wrocławiu

 

Przedmiotem przetargu jest najem dwupoziomowego lokalu o łącznej powierzchni 334,55 m2, zlokalizowanego w północno-wschodniej części budynku L-02 ( Wrocław, ul. Na Grobli 13) z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną, w szczególności na potrzeby studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej.

Główne wejście do lokalu znajduje się w frontowym podcieniu od strony ulicy Na Grobli. Dwupoziomowa sala konsumpcyjna z antresolą została wyeksponowana przeszkloną fasadą na całej wysokości parteru. Parter ma powierzchnię 232,03 m2, zaś antresola 102,52 m2. Komunikację pionową między częścią zlokalizowaną na parterze a antresolą umożliwiają wewnętrzne schody. Zaplecze lokalu stanowi zespół pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przez gastronomię należy rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, stołówki, obiekty służące działalności cateringowej.

 

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 60,00 zł/m2 tj. 20.073,00 zł netto. Do oferowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %. Oprócz czynszu, najemca ponosić będzie koszty opłat eksploatacyjnych (m.in.: woda i kanalizacja, energia cieplna, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

 

Proponowany okres najmu:  czas nieokreślony z 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

Zabezpieczenie: kaucja pieniężna w wysokości 3-krotności miesięcznej stawki czynszu brutto.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu na najem lokalu oraz umową najmu wraz
z załącznikami udostępnionymi na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-najem-dzierzawa lub w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162.

 

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisaną numerem i tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć
w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do 26 marca 2020 r. do godziny 10:00.

 

Oferta powinna zawierać:

 

1)       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze,
 do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium, o którym mowa w § 13 Regulaminu,

2)       aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę :

  1. dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego  wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego,
  2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
    o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność
    z oryginałem kopię umowy spółki,
  3. inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.),

3)       oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków,

4)       oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

5)       oświadczenie, że wobec przedsiębiorcy nie wszczęto postepowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego,
ani nie ogłoszono likwidacji bądź upadłości,

6)       datę sporządzenia oferty,

7)       deklarację, co do rodzaju działalności w danym lokalu,

8)       dokumenty potwierdzające minimum 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej oraz informację
o jej zakresie,

9)       oferowaną cenę miesięcznej stawki czynszu netto za m2 nie niższą niż cena wywoławcza określona w ogłoszeniu,

10)    oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

11)   oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy najmu/i jego akceptacji,

12)    oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,

13)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,

14)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,

15)   dowód wpłacenia wadium.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, pok. nr 137 , w dniu 26 marca 2020 r. o godzinie 11:00.

 

Wadium w wysokości 10.000,00 zł z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – I przetarg na najem lokalu położonego przy ul. Na Grobli 13 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434.
Wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet kaucji. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi
z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniach.

 

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera ( tel. 71/320 41 36, e-mail: monika.kostera@pwr.edu.pl ), zaś o możliwości obejrzenia nieruchomości Mariola Kasprzak (tel. 695-350-436 ).

 

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.