1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Politechnika Wrocławska
Wróć do listy komunikatów

Politechnika Wrocławska ogłasza VI przetarg nieograniczony

Politechnika Wrocławska

ogłasza VI przetarg nieograniczony pisemny na najem

lokalu położonego na parterze wielolokalowego budynku

przy placu Grunwaldzkim 19 we Wrocławiu

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu o powierzchni 117 m2, położonego na parterze wielolokalowego budynku mieszkalno-usługowego we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim 19, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1K/00128637/7.

Lokal posiada bezpośrednie wejście z chodnika na salę obsługi przez wiatrołap. Brak dojazdu od strony zaplecza. Lokal składa się z wiatrołapu, sali obsługi, pomieszczenia biurowego, pomieszczeń zaplecza technicznego, pomieszczenia socjalnego z wc. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i wody z sieci miejskiej, telefoniczną.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu miejscowego. Teren objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia przyjętym Uchwałą L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 roku (BU RMW z 31 maja 2010r. Nr 5, poz. 116).

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 75 zł/m2 tj. 8 775,00 zł netto. Do oferowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %. Oprócz czynszu, najemca ponosić będzie koszty opłat eksploatacyjnych (m.in.: woda i kanalizacja, energia cieplna, wywóz nieczystości).

Proponowany okres najmu – czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Najem z wyłączeniem działalności uciążliwych m.in. działalności gastronomicznej, rozrywkowej, sprzedaży art. spożywczych i alkoholowych. Zabezpieczenie: kaucja pieniężna w wysokości 3-krotności miesięcznej stawki czynszu brutto.

Dodatkowo istnieje możliwość najmu piwnicy o powierzchni 19 m2 znajdującej się bezpośrednio pod lokalem (brak bezpośredniego zejścia z lokalu do piwnicy). Cena najmu 1 m2 piwnicy wynosi ½ ceny najmu 1 m2 lokalu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu na najem/dzierżawę udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162 lub na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-najem-dzierzawa.

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisanej tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do 14 maja 2019 r. do godziny 11:00.

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,

2) aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających

ofertę :

a) dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

b) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki;

c) inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);

3) datę sporządzenia oferty,

4) deklarację, co do rodzaju planowanej działalności w danej nieruchomości,

5) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy najmu i jego akceptacji,

7) oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,

10) oferowaną cenę stawki czynszu netto za m2, nie niższą niż cena wywoławcza określona w ogłoszeniu,

11) dowód wpłacenia wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, pok. nr 241 , w dniu 14 maja 2019 r. o godzinie 13:00.

Wadium w wysokości 5.000,00 zł z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – VI przetarg na najem lokalu położonego przy placu Grunwaldzkim 19 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet kaucji. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniach.

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera (tel. 71 320 36 60, e-mail: monika.kostera@pwr.edu.pl). Projekt umowy najmu dostępny jest w Biurze Kanclerza (bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, pok. 162, tel. 71 320 36 60 )

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.