1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. SM Szóstka we Wrocławiu
Wróć do listy komunikatów

SM Szóstka we Wrocławiu ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY

SM Szóstka we Wrocławiu

ogłasza  PRZETARG NIEOGRANICZONY na 

Realizację robót polegających na dostawie i montażu siedmiu szlabanów wraz z pilotami na drogach dojazdowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” we Wrocławiu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi

i roboty budowlane

f) wpłacili wadium w wysokości 6000,00 zł. ( sześć tysięcy złotych ). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. do godziny 09:00.

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 52/53 w cenie 150,00 zł/netto szt. + obowiązujący podatek VAT. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego j.w.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26 listopada 2019 r. do godz.12:00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn