1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin ogłasza
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin ogłasza

Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupinogłaszaprzetarg ofert pisemnych na najem

1. Lokalu o pow. 33,10 m2 przy ul. Jackowskiego 57L – cena wywoławcza za cały lokal wynosi 928 zł netto plus centralne ogrzewanie i opłaty miejskie.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z określeniem proponowanej branży z napisem przetarg należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 31.01.2022.Otwarcie kopert nastąpi w dniu 1.02.2022. o godz. 14.00 w biurze Spółdzielni.

Wadium w wysokości jednej opłaty czynszowej za lokal przy ul. Jackowskiego 57 L wynosi 928 zł, które należy wpłacać do dnia 31.01.2022 na konto Spółdzielni PKO Bank Polski S.A. 56 1020 5242 0000 2202 0018 0554.Ksero potwierdzenia opłaty należy umieścić w kopercie.Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie 10 dni od daty przetargu.Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczetpierwszej wpłaty.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.Przetarg odbędzie się według zasad określonych w regulaminie przetargowym obowiązującym w Spółdzielni.

Bliższe informacje udzielane będą w biurze Spółdzielni Wrocław ul. Jackowskiego 57, pokój nr 9 tel. 71/348-98-82.