1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BISKUPIN” OGŁASZA PRZETARG OFERT...
Wróć do listy komunikatów

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BISKUPIN” OGŁASZA PRZETARG OFERT PISEMNYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BISKUPIN”
OGŁASZA
PRZETARG OFERT PISEMNYCH NA:
WYBUDOWANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM
WRAZ ZE ZJAZDEM Z DROGI PUBLICZNEJ ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ
OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

1/. Wynagrodzenie - w postaci kwoty ryczałtowej brutto - obejmującej
wszystkie koszty wykonania i odbioru robót wyliczone na podstawie
projektu wykonawczego i opisu szczegółowych rozwiązań
technicznych oraz wszelkie koszty towarzyszące niezbędne do
realizacji przedmiotu umowy w tym m.in.
1.1. wykonania i demontażu przyłączy budowanych na czas trwania
realizacji, tj. wodnych i elektrycznych
1.2. wykonania uzupełniającego ogrodzenia działki, zorganizowania
i utrzymania zaplecza placu budowy, w tym biura tymczasowych
wjazdów na teren działki wraz z tymczasowymi drogami
komunikacji wewnętrznej, myjkami samochodów, niezbędnych
placów składowych i parkingów itp.
1.3. obsługi geodezyjnej i geologicznej oraz ewentualnych badań
geotechnicznych,
1.4. wykonania wszystkich niezbędnych odbiorów, badań prób,
pomiarów, wpięć sprawdzeń itp.
1.5. obsługi urządzeń odwadniających wykop oraz zrzutu wody
/w razie potrzeby/
1.6. organizacji ruchu zastępczego z tytułu zajęcia dróg i chodników,
wraz z kosztami ewentualnego zajęcia pasa drogowego i odbiorów
przez ZDiUM,
1.7. związane z obsługą budowy /m.in. dozór, prąd, woda, odpady,
ścieki/
1.8. wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy we
wszystkich branżach w zakresie wprowadzonych zmian w toku
realizacji robót /po 3 egz. wersji papierowej i wersji elektronicznej/,
w tym świadectwa charakterystyki energetycznej
1.9. badań betonów oraz wszystkich niezbędnych materiałów,
przeprowadzonych w odpowiednich laboratoriach,
1.10. wykonanie i utrzymanie dróg tymczasowych obsługujących
dojazd do budowy, dostawę, montaż, obsługę i demontaż
wszystkich niezbędnych urządzeń i sprzętów obsługujących
inwestycję z wyłączeniem impulsowego dogęszczania gruntu
2/. Ofertę sporządzać w oparciu o:
- projekt przetargowy
- opis szczegółowy rozwiązań technicznych
3/. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót - całego
przedsięwzięcia
4/. Okres gwarancji 5 lat/. Tabelę robót budowlanych i czas realizacji
każdego zadania
6/. Harmonogram finansowo-rzeczowy
7/. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy
we wszystkich branżach w zakresie wprowadzonych zmian
w toku realizacji robót /po 3 egz. wersji papierowej i elektronicznej/,
w tym świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku
i poszczególnych mieszkań.

Do oferty należy załączyć:

- zaświadczenie o uregulowanych zobowiązaniach finansowych
w stosunku do Skarbu Państwa oraz ZUS-u /ważność do 30 dni,
oryginał do wglądu w dniu przetargu - aktualne zaświadczenie
z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego /ważne 3 miesiące od daty wystawienia/,
- kserokopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalność na kwotę co najmniej
równą wartości sumy swojej oferty,
- oświadczenie, że wykonawca udzieli gwarancji zabezpieczonej kaucją
gwarancyjną w wysokości 5% wartości umowy,
- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zawarcia umowy
w ciągu 10 dni, jeżeli przetarg wygra,
- oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w ofercie,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargowym,
- referencje,
- potwierdzenie wpłaty wadium.

Oferty należy składać w Spółdzielni pokój nr 15 przy
ul. Jackowskiego 57 we Wrocławiu do dnia 17.07.2019 r. do godz. 14.

Wadium w wysokości zł. 400.000,00 /słownie: czterysta tysięcy złotych,
00/100/ należy wpłacić do dnia 15.07.2019 r. na konto:

PKO BANK POLSKI S.A. 56 1020 5242 0000 2202 0018 0554.

Przetarg odbędzie się w siedzibie zamawiającego - sala
konferencyjna w dniu 18.07.2019 r. o godz. 16.

Dodatkowych informacji udzielał będzie:
- Jarosław Puchalski - tel. 71 348-96-83


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn