1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN” ogłasza przetarg ofert...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN” ogłasza przetarg ofert pisemnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN”
ogłasza przetarg ofert pisemnych na:
MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH PRZY:
- UL. BACCIARELLEGO 19-33
- UL. BACCIARELLEGO 37-51
- UL. BACCIARELLEGO 55-69
- UL. BACCIARELLEGO 53
- UL. GERSONA 7-21
- UL. GERSONA 23-37
OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
A/. zryczałtowaną kwotę brutto (z podatkiem VAT) za pomalowanie klatek schodowych,
pralni, suszarni i piwnic każdego budynku,
B/. stawkę roboczogodziny, narzuty,
C/. przedłożyć kosztorysy na powyższe.
Ponadto do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie o uregulowanych zobowiązaniach finansowych w stosunku do Skarbu
Państwa oraz ZUS-u (ważność do 30 dni, oryginał do wglądu w dniu przetargu),
- aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego (ważne 3 miesiące od daty wystawienia),
- kserokopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej równą wartości sumy swojej oferty,
- oświadczenie, że wykonawca udzieli gwarancji zabezpieczonej kaucją gwarancyjną
w wysokości 5% wartości umowy,
- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli przetarg wygra,
- oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni,
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- referencje.
Oferty należy składać w Spółdzielni, pokój nr 15, przy ul. Jackowskiego 57
we Wrocławiu, do dnia 6.11.2019 r. do godz. 14.00.
Wadium na: Malowanie klatek schodowych w wysokości: 60.000,00 zł, należy wpłacić
na konto: PKO BANK POLSKI S.A. 56 1020 5242 0000 2202 0018 0554 do dnia
6.11.2019 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu
7.11.2019 r. o godz. 16.00.
Dodatkowych informacji udzielał będzie:
- MAREK RABSZTYN – tel. 71 348-98-82 lub 509-053-520, od godz. 9.00 do 14.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia

od przetargu bez podania przyczyn.