1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN” ogłasza przetarg ofert...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN” ogłasza przetarg ofert pisemnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN”
ogłasza przetarg ofert pisemnych na:
1/. Wymianę WLZ na klatkach schodowych wraz z montażem opraw
ledowych: - UL. BACCIARELLEGO 23-33
OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
AD. 1.
A/. zryczałtowaną kwotę brutto /z podatkiem VAT/ za wymianę WLZ na kl.
schod. wraz z montażem opraw ledowych (zgodnie ze specyfikacją)
B/. stawkę roboczogodziny, narzuty, C/. przedłożyć kosztorysy na powyższe.
AD.2.
Ponadto do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie o uregulowanych zobowiązaniach finansowych w stosunku do
Skarbu Państwa oraz ZUS-u /ważność do 30 dni, oryginał do wglądu w dniu
przetargu/,
- aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego /ważne 3 miesiące od daty wystawienia/,
- kserokopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę co najmniej równą wartości sumy swojej
oferty,
- oświadczenie, że wykonawca udzieli gwarancji zabezpieczonej kaucją
gwarancyjną w wysokości 5% wartości umowy,
- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli przetarg
wygra,
- oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w ofercie,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni,
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- referencje.
Oferty należy składać w Spółdzielni pokój nr 15 przy ul. Jackowskiego 57 we
Wrocławiu do dnia 4.12.2019 r. do godz. 14:00.
Wadium na: 1/. Wymianę WLZ wraz z montażem opraw ledowych itd.
w wysokości - 15.000,00 zł należy wpłacić na konto: PKO BANK POLSKI S. A.
56 1020 5242 0000 2202 0018 0554 do dnia 4.12.2019 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu
5.12.2019 r. o godz. 16:00.
Dodatkowych informacji udzielał będzie:
- MAREK RABSZTYN - TEL. 509 053 520 (w godz. 9:00 do 14:00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.