1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” ogłasza
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” ogłasza

półdzielnia Mieszkaniowa Gądów

ul. Na Ostatnim Groszu 24 , 54-207 Wrocław, ogłasza:

 

 

przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wyłonienie wykonawcy robót drogowych :

 

Remont chodnika wzdłuż osiedla na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gądów” we Wrocławiu

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w pokoju nr 11 w godzinach pracy Spółdzielni lub z naszej strony internetowej www.smgadow.pl

Wysokość wadium wynosi:   10 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ należy składać w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 2, w terminie do dnia 28 lutego 2020 do godziny 930 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni o godz. 1000.

 

Spółdzielnia zastrzegasobie prawo swobodnegowyboru oferentów i unieważnieniaprzetargu bez podania przyczynna każdym etapiepostępowania przetargowego.