1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów”...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów” ul. Na Ostatnim Groszu 24, 54-207 Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów”

ul. Na Ostatnim Groszu 24 , 54-207 Wrocław, ogłasza:

przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wyłonienie wykonawcy robót :

Dostawa zestawów szlabanów parkingowych oraz urządzeń pomocniczych wraz z montażem dostarczonych zestawów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Gądów we Wrocławiu.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w pokoju nr 11 w godzinach pracy Spółdzielni lub z naszej strony internetowej www.smgadow.pl

Wysokość wadium wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ należy składać w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 2, w terminie do dnia 19 września 2019 do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2019 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni o godz. 10.30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania przetargowego.