1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 29.04.2019r.. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót na instalacji elektrycznej, w zakresie obejmującym remont TR, WLZ, modernizację oświetlenia klatek schodowych, wymianę oświetlenia korytarzy piwnicznych z 230V na 24V, wymianę wentylatorów dachowych, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.11.2019r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

Termin składania Ofert do dnia 29.04.2019r. do godz. 9.30.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA O/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 26.04.2019r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej kwotę 10.000,00 PLN, dołączonej do Oferty. Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Wszelkich informacji udziela P .Elżbieta Kuropatnicka, tel. (71) 356-48-17, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 9, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.