1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 29.04.2019r. o godz.12.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych na biegach schodowych, spocznikach, na ścianach w strefie wejścia do klatek, wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą, z podziałem na Zadania, tj.

Zadanie NR I, dot. ul. Wojrowickiej 32 i 34;

Zadanie NR II, dot. ul. Nowodworskiej 101,95,97;

Zadanie NR III, dot. ul. Zemskiej 42,44;

Zadanie NR IV, dot. ul. Budziszyńskiej 126,128,132;

Zadanie NR V, dot. ul. Rogowskiej 80, 84 i Rogowskiej 10,12,14,16, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.11.2019r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 29.04.2019r. do godz. 11.30.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie dla: Zadania NR I: 5.000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100; Zadania NR NR II: 6.000,00 PLN, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100; Zadania NR III: 3.000,00 PLN, słownie: trzy tysiące złotych 00/100; Zadania NR IV: 4.000,00 PLN, słownie: cztery tysiące złotych 00/100; Zadania NR V: 2.000,00 PLN, słownie: dwa tysiące złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 26.04.2019r., z dopiskiem numeru oferowanego Zadania.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.