1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza...
Wróć do listy komunikatów

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza przetarg

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu,

ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych,

który odbędzie się w dniu 07.05.2019r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 88-90-92-94 we Wrocławiu, wraz z robotami towarzyszącymi, w technologii BSO, w systemie ocieplenia ”BAUMIT”, z zastosowaniem tynku silikatowego, z wykorzystaniem rusztowania, na podstawie projektu budowlanego, z terminem realizacji całości robót do dnia 13.09.2019r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 07.05.2019r. do godz. 9.30.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni:

PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 06.05.2019r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od 12.00 – 13.00 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny”.