1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35

ogłasza

przetarg nieograniczony

ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 30.01.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie dezynsekcji i deratyzacji (dwa zabiegi w ciągu roku: wiosną i jesienią) w budynkach (wysokich i niskich) Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji zabiegów do dnia 31.12.2020 r.

Termin składania Ofert jest do dnia 30.01.2020 r. do godz. 9.30.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa, dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto),w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 4, parter, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 12.00-13.00 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie:.1.700,00 PLN słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia.29.01.2020 r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. Ewa Ożarowska, tel. (71) 356-48-23, codziennie, w dni robocze, w godz. od 12.00–13.00 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 4, parter, w ww. terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.