1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szóstka"
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szóstka"

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA  

Wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bajana 49a, 51. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.  
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, 
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, 
f) wpłacili wadium w wysokości 4 500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych).  

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowy Zamawiającego w terminie do dnia 29.05.2020 r. do godziny 10:00. 

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, można uzyskać pod numerem telefonu 71/ 78 210 52 lub poprzez e-mail: techniczny@smszostka.pl 

Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.  

Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław
nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719. Po przesyłaniu potwierdzenia na adres emailowy techniczny@smszostka.pl, zostanie odesłana w formie elektronicznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.   

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy przesłać pocztą  na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 29.05.2020 r. do godz.13.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.