1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szóstka" OGŁASZA PRZETARG...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szóstka" OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szóstka"

 

 

OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY    NA :

 

 

Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz

z lokalami usługowymi                                          

we Wrocławiu przy ul. Bajana 37-43a

Osiedle Pod Skrzydłami Etap II – bud. F.

 

 

 

Warunki przetargu:

      1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

    ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,                      

    a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy,

    usługi i roboty budowlane,

f)  wpłacili wadium w wysokości 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych).

      3.Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                               

         w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

     4.Specyfikacja wydawana jest odpłatnie. Koszt nabycia wynosi 70,00 zł/netto +

        23% obowiązującego podatek VAT, tj. 86,10 zł brutto.

 

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która  dostępna jest w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 53 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach
do dnia  30.03.2020r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Koperta winna być opisana czego dotyczy.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.