1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SZÓSTKA” WE WROCŁAWIU OGŁASZA...
Wróć do listy komunikatów

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SZÓSTKA” WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„SZÓSTKA” WE WROCŁAWIU
z siedzibą przy ul. Bajana 31A
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
Wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Latawcowej 2 oraz Szybowcowej 54
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub
czynności,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy,
usługi i roboty budowlane,
f) wpłacili wadium w wysokości 4 500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III
WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym
Zamawiającego w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godziny 10.00.
Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, można uzyskać pod numerem telefonu 71 78 210 52 lub poprzez
e-mail: techniczny@smszostka.pl.
Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław
nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719. Po przesyłaniu potwierdzenia na adres
e-mailowy techniczny@smszostka.pl, zostanie odesłana w formie elektronicznej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy przesłać pocztą na adres
Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 22.05.2020 r. do godz. 13.00
w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.