1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Tarnobrzeska Dolina Wisły - obwieszczenie
Wróć do listy komunikatów

Tarnobrzeska Dolina Wisły - obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 t.j.), w związku
z art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Z A W I A D A M I A,

o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049, położonego w województwie podkarpackim, powiecie tarnobrzeskim, gminach: Gorzyce, Baranów Sandomierski; powiecie Tarnobrzeg, gminie miejskiej Tarnobrzeg; powiecie mieleckim, gminach: Padew Narodowa, Gawłuszowice; w województwie świętokrzyskim, powiecie sandomierskim, gminach: Dwikozy, Samborzec, Koprzywnica, Łoniów, gminie miejskiej Sandomierz; powiecie staszowskim, gminach Osiek, Połaniec.

Wykonawcą ww. projektu planu zadań ochronnych jest firma Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski, 28-340 Sędziszów, ul. Rajska 4, tel. 41-381-17-31, e-mail:
biuro@uslugi-ekologiczne.pl.

Plan Zadań Ochronnych jest narzędziem służącym skutecznej ochronie obszarów Natura 2000. Sporządzenie tego dokumentu ma na celu identyfikację zagrożeń, określenie celów i działań ochronnych, które pozwolą na utrzymanie i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczone zostały te obszary, a także określenie kierunków i metod zagospodarowania terenu oraz prowadzenia gospodarki, w szczególności rolnej, leśnej i rybackiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Metodyka sporządzania planu zadań ochronnych zakłada prowadzenie procesu planistycznego w sposób pozwalający wszystkim zainteresowanym stronom na aktywne uczestnictwo w jego tworzeniu. Z uwagi na to przewiduje się organizację serii spotkań z udziałem wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszarów, jak również możliwość składania uwag i wniosków w ramach całego procesu tworzenia projektu planu zadań ochronnych.

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 15 listopada 2022 r.

Informacje o założeniach opracowywanego dokumentu, postępie prac, terminach planowanych spotkań oraz materiałach zgromadzonych w postępowaniu i możliwości zapoznania się z nimi uzyskać można:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pod numerem telefonu: (17) 785-00-44 wew. 666, 
e-mail: olimpia.bator.rzeszow@rdos.gov.pl lub krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl.

- na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce projektu pod adresem http://rzeszow.rdos.gov.pl/tarnobrzeska-dolina-wisly-plh180049.

Ponadto informacje na temat powstających dokumentów można otrzymać bezpośrednio od wykonawcy projektu planu.

 

Uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu można składać:

  • pisemnie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
  • faxem na nr: (17) 852-11-09,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rzeszow@rdos.gov.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

  • Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski; Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce; Urząd Gminy w Gawłuszowicach, Gawłuszowice 5a, 39-307 Gawłuszowice; Urząd Gminy w Padwi Narodowej, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa; Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg; Urząd Gminy Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów; Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec; Urząd Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1,28-221 Osiek; Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica; Urząd Miasta Sandomierz, plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz; Urząd Gminy w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy; Urząd Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec;
  • Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP.

 

 

 

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Antoni Pomykała

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie