1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Wójt Gminy Jabłonka ogłasza
Wróć do listy komunikatów

Wójt Gminy Jabłonka ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Jabłonka położonej w Jabłonce.

 

Oznaczenie nieruchomości: Działka ew. nr 4205 o powierzchni 0,0300 ha, objęta jest księgą wieczystą nr NS1T/00039012/3 stanowiącą własność Gminy Jabłonka położona w miejscowości Jabłonka w gminie Jabłonka

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka przedmiotowa nieruchomość położona jest ok. 60% w terenie oznaczonym symbolem MU (tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług) oraz ok.40% w terenie o symbolu KGP/KZ stanowiącym tereny dróg i ulic.

 

Cena wywoławcza: wynosi 80.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Dostawa podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, w powiązaniu z art. 2 pkt 14 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.)

 

Termin przeprowadzania przetargu: dnia 05.08.2020 r. o godz. 1000

 

Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Gminy w Jabłonce ul. 3-go Maja 1,  sala obrad nr 110

 

Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 8.000,00 PLN

Wadium w pieniądzu należy odpowiednio wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jabłonce nr
74 8798 0002 0000 0000 0026 0014 w terminie do dnia 31.07.2020 r. do godz.15.00

 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonka, na stronie internetowej urzędu oraz  Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe warunki przetargu oraz informacje nt. ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. 203 oraz pod nr tel. 182611142 i na stronie internetowej <a href="https://www.jablonka.pl" rel="nofollow"> www.jablonka.pl</a> .