1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE KANDYDATA...
Wróć do listy komunikatów

WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE KANDYDATA

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

p.o. podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

 

Zakres odpowiedzialności :

-  prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnych na terenie Gminy Łączna,

-  obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi,

-  stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;

-  współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

-  współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie SIWZ do zamówienia;

-  prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat i kar naliczonych z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozbywania się nieczystości płynnych współpraca z Wydziałem Finansowym w tym zakresie,

- przygotowywanie dokumentacji przetargowej,

- przygotowywanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych na potrzeby prezesa UZP i przedkładanie ich Kierownikowi

  Wydziału,

- branie czynnego udziału  w załatwianiu odwołań, protestów, interwencji, interpelacji, skarg, wniosków zgłaszanych do Wójta w zakresie

  objętym zadaniami stanowiska.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

1)        pełny wymiar czasu pracy,

2)        umowa o pracę na zastępstwo,

3)        praca z petentem,

4)        po 6-miesięcznej umowie na czas określony możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony,

5)        wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie,

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łączna, pocztą elektroniczną na adres: urzad@laczna.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:  ,,Podinspektor – gospodarka odpadami” w terminie do dnia 21 stycznia 2020 r. do 15.00.

Kontakt w sprawie: Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna tel. 41 2548 961.