1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
Wróć do listy komunikatów

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości

 

 

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona nr działek 492/1 i 493 o łącznej pow.0,4535 ha położona w obrębie Przededworze gm. Chmielnik, dla której w Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1B/00078779/5, nie posiadająca urządzonego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik znajdująca się na terenach oznaczonych jako obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, grunty przylegają do terenów przemysłowych.

cena wywoławcza – 130 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7.

  1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej powyższej nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku: nr 32 8483 0001 2001 0017 7441 0001 w Banku Spółdzielczym w Chmielniku najpóźniej do dnia 10 czerwca 2022 r.
  2. Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez:

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7 oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu /www.chmielnik.com/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  1. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu uzyskać można w tut. Urzędzie pokój nr 210 lub telefonicznie nr 41 354-32-73 w. 210.

Chmielnik, dnia 12 maja 2022 r.