Wróć do listy komunikatów

D E C Y Z J A

Znak: GKN. 6810.4.12.2019

Busko- Zdrój, dn. 13.09.2019r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.703) działając z urzędu

o r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Busko-Zdrój: w obrębie 03 oznaczone w ewidencji gruntów numerami 83, 235, 255, 307, 308, 310, 311, 314, 315/8, 315/10, 315/12, 316/2, 317, 319, 323/2 o łącznej powierzchni 2,4376 ha; w obrębie 04 oznaczone w ewidencji gruntów numerami 35, 59, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134, 135, 276, 277, 278/2, 280/1, 280/3 o łącznej powierzchni 1,9290 ha; w obrębie 05 oznaczone w ewidencji gruntów numerami 178, 179, 180, 181, 183, 184, 188, 195 o łącznej powierzchni 1,1547 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Busko-Zdrój oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój, Powiatu Buskiego i w prasie lokalnej.

U z a s a d n i e n i e

Definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy powołana na wstępie ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962r. Nr 64, poz. 303 ze zm.). W rozporządzeniu tym w § 1 znajduje się legalna definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z nią przez użyte w rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954r. o reformie podziału administracyjnego i o powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz.191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z dnia 25 września 1954 roku.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy a w szczególności przesłany przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój protokół z rozprawy administracyjnej oraz zaświadczenie Burmistrza z dnia 12.07.2019r. Znak: GKNR.6825.73.1.2019 ustalono, że przedmiotowe działki w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowiły mienie gromadzkie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni, licząc od pierwszego dnia po upływie terminu jej podania do publicznej wiadomości.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania albo jeżeli decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.