1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. ZAPYTANIE OFERTOWE
Wróć do listy komunikatów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Eurovia Kruszywa S.A.
KOPALNIA WISNIÓWKA
26-050 Zagnansk
EK-KW/1/11/2019
Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zaprasza do
złożenia oferty na wykonywanie usługi w Kopalni Wiśniówka polegającej na:
a) załadunku i transporcie surowca wozidłami technologicznymi z wyrobiska
Duża Wiśniówka:
z poziomów: I, II, III, IV, V - wschód oraz z poziomu VI i VII - zachód;
Planowana ilość w ciągu doby (trasa: wyrobisko - zestaw mobilny/
kosz zasypowy) - 5.500 ton.
Planowana ilość przewiezionego materiału w ciągu roku
1 200 000 ton.
b) transporcie samochodami technologicznymi mas ziemnych lub skalnych,
produktów gotowych z miejsc wskazanych przez kierownictwo kopalni/
dozór zmianowy bez podania ilości minimalnych i maksymalnych, tj.
I. przewóz na odległość do 800 m
II. przewóz na odległość 800-1.500 m
III. przewóz na odległość 1.500-3.500 m
WYMAGANIA/ZOBOWIĄZANIA:
1. Wykonawca usługi musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie
wykonywanej usługi i być uprawnionym do wystawiania faktury VAT.
2. Wykonawca usługi zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt
sprawnych technicznie maszyn wraz z obsługą oraz dokumenty:
dokumentację techniczno-ruchową sprzętu w j. polskim celem
dopuszczenia do ruchu; badania lekarskie pracowników, szkolenia
pracowników, wymagane uprawnienia pracowników, listę pracowników
z imienia i nazwiska, dane kontaktowe osoby koordynującej prace, na
miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (paliwo
do maszyn, transport maszyn, serwis, wynagrodzenia pracowników, etc.).
Prosimy o przedstawienie stawki PLN/tonę załadowanego i przewiezionego
materiału (pkt a,) oraz stawki PLN/tonę przewiezionego materiału na
określoną odległość (pkt b), jak również przedstawienie specyfikacji
sprzętu planowanego do wykorzystania przy realizacji zadania.
SPOSÓB ROZLICZENIA USŁUGI
Podstawą rozliczenia przewozu materiałów będą stawki przewozowe
jednostkowe do tony przewiezionego materiału (na podstawie wagi
przenośnikowej i obmiaru geodezyjnego).
Wymagana faktura przelewowa 30 dni.
PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI:
1 marca 2020 – 28 lutego 2022
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 22 listopada 2019 roku
Osoba do kontaktu: Stanisław Zieliński – tel. 608 696 412

Ofertę należy przysłać na adres e-mailowy: oktawia.andrzejewska@eurovia.pl