1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. ZAPYTANIE OFERTOWE nr EK-KG/1/10/2020 Eurovia Kruszywa S.A....
Wróć do listy komunikatów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EK-KG/1/10/2020 Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi w Kopalni Graniczna ( 58-152
Goczałków) polegającej na:
a) załadunku i transporcie surowca wozidłami technologicznymi
b) utrzymaniu dróg technologicznych
Materiał ze wszystkich poziomów musi być przewieziony w godzinach 6:00-22.00.
Załadunek i transport surowca powinien odbywać się z min. wydajnością 350t/h
w ciągu dwóch zmian roboczych (trasa wyrobisko- kosz zasypowy).
Planowana ilość przewiezionego materiału w ciągu roku ok. 900 000 ton.
WYMAGANIA/ZOBOWIĄZANIA:
1. Wykonawca usługi musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywanej
usługi i być uprawnionym do wystawiania faktury VAT.
2. Wykonawca usługi zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt sprawnych technicznie
maszyn wraz z obsługą oraz dokumenty: dokumentację techniczno-ruchową sprzętu
w j. polskim celem dopuszczenia do ruchu; badania lekarskie pracowników, szkolenia
pracowników, wymagane uprawnienia pracowników, listę pracowników z imienia
i nazwiska, dane kontaktowe osoby koordynującej prace, na miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (paliwo do maszyn,
transport maszyn, serwis, wynagrodzenia pracowników etc.).
Prosimy o przedstawienie stawki za:
• załadunek odstrzelonego materiału na wyrobisku i przewiezionego materiału do kosza
zasypowego kruszarki PLN/t,
• wynajem koparki PLN/h,
• wynajem wozidła technologicznego przy transporcie wewnątrzzakładowym do transportu
wyrobów gotowych PLN/t.
Prosimy o specyfikację sprzętu planowanego do wykorzystania przy realizacji zadania.
SPOSÓB ROZLICZENIA USŁUGI
Podstawą rozliczenia przewozu materiałów będą stawki przewozowe jednostkowe do tony
przewiezionego materiału (na podstawie wagi przenośnikowej i obmiaru geodezyjnego),
a za wynajem maszyn raport czasu pracy lub przewiezionych ton.
Okresy rozliczeniowe odbywać się będą co tydzień lub 1 raz w miesiącu.
Wymagana faktura przelewowa 30 dni.
PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI:
1 marzec 2021 – 28 luty 2023
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 30 października 2020 roku
Osoba do kontaktu: Dariusz Obrok – tel. 666 352 614

Ofertę należy przysłać na adres e-mailowy: oktawia.andrzejewska@eurovia.pl