1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. ZAPYTANIE OFERTOWE nr EK-KZ/1/10/2020 Eurovia Bazalty S.A. z...
Wróć do listy komunikatów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EK-KZ/1/10/2020 Eurovia Bazalty S.A. z siedzibą w Lubaniu,

zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi w Kopalni Zaręba (Przylasek 25,
59-816 Platerówka) polegającej na:
a) załadunku i transporcie surowca wozidłami technologicznymi z poziomu 310,
b) załadunku i transporcie surowca wozidłami technologicznymi z poziomu 320,
c) utrzymaniu dróg technologicznych
d) utrzymaniu przodków eksploatacyjnych
Materiał ze wszystkich poziomów musi być przewieziony w godzinach 6:00-22.00.
Planowana ilość w ciągu dwóch zmian roboczych (trasa wyrobisko - kosz
zasypowy) 3.500 t/dobę
Planowana ilość przewiezionego materiału w ciągu roku 700 000 ton.
Dla wszystkich podanych rodzajów kursów prosimy o podanie ceny jednostkowej do tony
przewiezionego materiału.
WYMAGANIA/ZOBOWIĄZANIA:
1. Wykonawca usługi musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywanej usługi
i być uprawnionym do wystawiania faktury VAT.
2. Wykonawca usługi zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt sprawnych
technicznie maszyn wraz z obsługą oraz wymagane nw. dokumenty: dokumentację
techniczno-ruchową sprzętu w j. polskim celem dopuszczenia do ruchu, badania
lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, wymagane uprawnienia pracowników,
listę pracowników z imienia i nazwiska, dane kontaktowe osoby koordynujące prace na
miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (paliwo do maszyn,
transport maszyn, serwis, wynagrodzenia pracowników, etc.).
Prosimy o przedstawienie stawki PLN/tonę załadowanego i przewiezionego materiału.
Prosimy o specyfikację sprzętu planowanego do wykorzystania przy realizacji
zadania.
SPOSÓB ROZLICZENIA USŁUGI
Podstawą rozliczenia przewozu materiałów będą stawki przewozowe jednostkowe do tony
przewiezionego materiału (na podstawie wagi przenośnikowej i obmiaru geodezyjnego).
Okresy rozliczeniowe odbywać się będą co tydzień lub 1 raz w miesiącu.
Wymagana faktura przelewowa 30 dni.
PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI:
1 marca 2021 – 28 lutego 2023
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 30 października 2020 roku
Osoba do kontaktu: Mariusz Makowski – tel. 608 027 192

Ofertę należy przysłać na adres e-mailowy: oktawia.andrzejewska@eurovia.pl