1. Strefa Biznesu
 2. Komunikaty
 3. ZAPYTANIE OFERTOWE Wspólnota Mieszkaniowa Św.Elżbiety 4 w...
Wróć do listy komunikatów

ZAPYTANIE OFERTOWE Wspólnota Mieszkaniowa Św.Elżbiety 4 w Legnicy zaprasza do składania ofert

na wykonanie rewitalizacji wschodniej elewacji kamienicy przy ulicy Św.Elżbiety 4  w Legnicy.

Przedmiot zapytania ofertowego:

 • Rewitalizacja elewacji budynku
 • Roboty dodatkowe

Oferta powinna zawierać:

 • Wypełniony Formularz Ofertowy
 • Kosztorys ofertowy szczegółowy, wykonany na podstawie przedmiaru robót.
 • Referencje inwestorów z ostatnich trzech-pięciu lat dotyczące robót tożsamych lub zbliżonych zakresem do przedmiotu zapytania .
 • Uprawnienia budowlane i branżowe stosownie do zakresu robót z uwzględnieniem doświadczenia przy robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych.
 • Zaświadczenie NIP i REGON.
 • Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub oświadczenie wykonawcy, że podpisze i przedstawi umowę ubezpieczenia zabezpieczającego wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz z odpowiedzialnością cywilną, która stanowić będzie załącznik do umowy o wykonawstwo
 • Dane kontaktowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w przedmiarze robót, który jest do wglądu i pobrania wraz dokumentami przetargowymi  w siedzibie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Świętej  Elżbiety 4 /8

Oferty należy składać  na formularzu ofertowym w terminie do dnia 25.07.2019 r. do godziny 17:00 w siedzibie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. świętej Elżbiety 4/8  tel. 796411182, email: elzbiety4@gmail.com