1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ...
Wróć do listy komunikatów

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19

www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

Zadanie nr 1

Dostawa materiału i położenie płytek gress na stopniach schodowych w klatkach schodowych budynków na zasobach mieszkaniowych administracji „ Jedynka” Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze tj:

  • Ptasia 10 – kl. nr I

  • Ptasia 11 – kl. nr I

Zadanie nr 2

Remont chodnika wzdłuż ściany frontowej ( od wejść do budynku ) i szczytowej ( od ul. Fortecznej ) budynku Kopernika 4 z zastosowaniem nawierzchni asfaltowej wraz z remontem naświetli do garaży z cegły klinkierowej.

Zadanie nr 3

Dostawa i montaż jednoskrzydłowych metalowych wewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku:

  • Różyckiego 25 ( szt. 2 )

  • Różyckiego 27 ( szt. 1 )

Preferowany termin realizacji :

Zadanie nr 1 – do 12.12.2019 r., Zadanie nr 2 – do 30.09.2019 r. Zadanie nr 3 – do 12.12.2019 r.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 3 700,00 zł, Zadanie nr 2 – 4 300,00 zł, Zadanie nr 3 – 500,00 zł

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 4 w godz .800-1400 , lub pocztą

od dnia 20.05.2019 r.

( cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Położenie płytek gress na stopniach klatek schodowych”, „Remont chodnika – Kopernika 4”, „Dostawa i montaż metalowych, wewnętrznych drzwi wejściowych do budynku” , zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220,

do dnia 03.06.2019 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2019 r. o godz. 10:15.

( oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert )

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.