1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ...
Wróć do listy komunikatów

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE ogłasza przetarg nieograniczony

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19

www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

Wykonanie, dostawa i montaż metalowych, lekkiej konstrukcji wiatrołapów ( zadaszenie + ścianki boczne, bez przedniej ściany ) wejść do klatek schodowych budynków oraz metalowej lekkiej konstrukcji ściany osłonowej:

  • Karłowicza 2 – wiatrołapy szt. 11

ściana osłonowa szt. 1

  • Różyckiego 13 – wiatrołapy szt. 6

Preferowany termin realizacji do 30 grudnia 2019 r.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 4 w godz .800-1400 , od dnia 14.03.2019 r.

( cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Wiatrołapy” , zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220,

do dnia 27.03.2019 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2019 r. o godz. 11:15.

( oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert )

Wadium oraz za SIWZ należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.