1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ...
Wróć do listy komunikatów

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19 www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

Zadanie nr 1

  • Wymiana wodomierzy w mieszkaniach i lokalach usługowych 14 784 szt

  • Wymiana wodomierzy głównych (budynkowych) 15 szt

  • Montaż urządzeń do transmisji danych z urządzeń odczytowych w lokalach oraz uruchomienie portalu internetowego z dostępem do danych odczytowych

Zadanie nr 2

  • Wymiana podzielników kosztów w mieszkaniach i lokalach usługowych 24 821 szt

  • Montaż 120 lokalowych liczników ciepła

  • Rozliczanie kosztów ogrzewania w i podgrzania wody w lokalach

Oferta jest ważna w przypadku złożenia kompletnej oferty na wszystkie zadania !

Preferowany termin realizacji :

Zadanie nr 1 i 2 - 15.12.2021 r.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 i 2 - 60 000,00 zł

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie JSM przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 76 44 130 w Biurze Obsługi Mieszkańca

w godz. .800-1100 i 1200-1400 , lub pocztą tradycyjną lub e-mail

od dnia 14.10.2020 r.

( cena SIWZ 81,30,00 zł netto + 23 % VAT = 100,00 zł na konto JSM j.n. )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Wymiana wodomierzy i podzielników w JSM” zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, w Biurze Obsługi Mieszkańca, do dnia 04.11.2020 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2020 r. o godz. 12:15

( ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne bez udziału oferentów)

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.