1. Strefa Biznesu
 2. Komunikaty
 3. Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego
Wróć do listy komunikatów

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego (dalej: "Bank") ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Leona Popielskiego 1-3, o powierzchni 3,04 ha, Sprzedaży podlegają łącznie wszystkie nieruchomości tj. działki nr 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, na rzecz jednego oferenta. Księgi wieczyste nr WR1K/00114077/2, WR1K/00114078/9, WR1K/00114079/6, WR1K/00114080/6, WR1K/00114081/3.

 • cena wywoławcza: 19.450.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 • sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT;
 • wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej;
 • wadium należy wnieść w pieniądzu, na rachunek 11 8591 0007 0028 0029 1021 1111;
 • wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana, z przyczyn leżących po stronie w/w/ uczestnika, nie przystąpi do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży;
 • termin składania ofert w przetargu – nie później niż do dnia 05.12.2022 r.;
 • Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne;
 • szczegółowe informacje dotyczące przetargu, w tym Regulamin przetargu dostępne są pod nr tel.: 519 060 639, email: sdruzgala@kbsbank.com.pl;
 • Bankowi przysługuje prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

Nieruchomości podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie trasy Krakowskiej we Wrocławiu, zatwierdzonego uchwałą nr XXIII/737/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2008 r. zgodnie z którym znajdują się w terenach zabudowy – usługi 1, usługi 2.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają szczegółowe warunki zagospodarowania terenu, w tym nakazy i zakazy związane z realizacją nowej zabudowy. Nieruchomości są zabudowane obiektami kubaturowymi, w tym wielkopowierzchniowymi o powierzchni zabudowy ponad 2000 m2 o łącznej powierzchni około 10000 m2.

Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i elektroenergetyczna niskiego napięcia, teletechniczna oraz sieć gazowa. Do istniejącego zagospodarowania działek nr 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, dojazd odbywa się w oparciu o istniejący zjazd z ul. Opolskiej na ul. Popielskiego. Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy.